“ÇEVİK BELEDİYECİLİK ANLAYIŞIYLA YENİ TOROSLAR”

Author

Categories

Share

Dünya hızla değişiyor. Her ne kadar teknolojinin her 13 ayda kendisini ikiye katladığı paradigmasını ortaya koyan Moore Yasası’nın sonuna gelindiği yaklaşımı son zamanlarda kabul görse de teknolojinin günlük hayatta, her alanda, her geçen gün daha çok kullanıldığı gerçeği, insan hayatındaki değişimin hız kesmeden devam edeceğini gösteriyor. Bu durum özellikle doğru yerde, doğru zamanda güncel bilgiye ulaşmanın her geçen gün daha kolay hale gelmesi insan hayatını, insanlar arasındaki iletişimi ve dolayısıyla etkileşimi daha çok değiştiriyor.

Şöyle ki, 30 yıl önce köyünde, mahallesinde günde 20 kişi ile yüzyüze, 5 kişi ile telefonla iletişim kuran ve kitle iletişim araçları ile genellikle yurt haberlerini, kısmen dünyaya dair genel haberleri izleyebilen ve buradan alabildiği detaysız bilgileri işleyerek analiz edebilen, hayat stratejisini bunun üzerine kuran bir insanın, bugün doğrudan iletişim kurabildiği insan sayısı ulaşım imkanlarının da çok gelişmesi neticesinde artış gösteriyor, buna ek olarakakıllı telefon teknolojisi ile whatsapp, telegram vb. uygulamalar üzerinden, sosyal medya araçları üzerinden binlerce insanla iletişim kuruyor, detaylı ve kişisel bilgiye ulaşıyor.

İletişim kurulan kişi sayısındaki artış, kişi başına ayrılan zamanı da oldukça azaltmış durumda ancak alınan çok sayıda bilginin teyit edilmesi, işlenerek veriye dönüştürülmesi, analiz edilmesi hızlı ve yeni stratejiler belirlenmesini zorunlu hale getiriyor. Bu durum insanların beklentilerini de oldukça değiştiriyor; zira insanların zamanı, sabrı yok. Taleplerine hızlı çözümler bekliyorlar ki yeni bilgiye yüzlerini dönebilsinler. Bu durum farklı, hızlı, çözüm odaklı iletişim metodları arayışını ortaya çıkarıyor.

Çevik Metodolojiler

Yeni değerler, prensipler, uygulamalar ve faydalar içeren, emir komuta tipi yönetime radikal bir alternatif olan çevik metodolojiler, geniş bir sektör yelpazesine, hatta üst yönetime bile yayılıyor. 20. yüzyıl holdinginden 21. yüzyıl “dijital endüstriyel şirketine” hızlı geçiş yapmak için çevik anlayışlar ve buna bağlı metodolojiler kullanılıyor.

Çevik Yönetim Anlayışı

“Çevik yönetim” dış ortamdaki her türlü değişikliğe adapte olabilecek yetkinliği içinde barındıran proaktif eylemler bütünü olarak nitelenebilir. Çevik olabilmek; paydaşlarımızın sesini her an duyabilme, okuyabilme ve anlamlandırabilme gayreti ile reaksiyon hızını sıfıra indirecek refleks yeteneğimizi artırabilme çabası içinde olmak demektir.

Çevik yaklaşım; paydaşlarımızla yüksek işbirliğine ve iletişime, kurum içi şeffaflık seviyesinin yükselmesine ve geri bildirime, yeni fikir ve önerilere bilinçli farkındalık ile önyargısız yaklaşma ve ortak hedeflere bağlı projelerle iyileştirme ve geliştirme çabasıyla bir takım çalışma kültürü içinde olmak demektir.Günümüzde bireysel ihtiyaçların değişmesi, paydaşların belediye kurum ve iştiraklerinden farklı beklentilere sahip olması, çocuklarımıza miras bırakılacak geleceği birlikte inşa etme mefkûresi,  kısıtlı kaynakları doğru yerlere tahsis etme sürecinde “ortak amaç” etrafında birleşen dinamik yapılar ile mukabele edilmesi kar amacı gütmeyen organizasyonları da yeni yönetim araçlarını aramaya doğru yönlendirmektedir.

Çevik Yönetim Unsurları

Çevik yaklaşım felsefesinin çerçevesi 4 temel değer ile nitelenmiştir. Bunların çevik belediyecilik anlayışındaki yeri şu şekilde özetlenebilir:

-Süreçler ve araçlardan ziyade bireyler ve aralarındaki etkileşimlere odaklanmak:

Vatandaşlara değer üretmeye çalışmak için oluşturulan her türlü organizasyonda özellikle hiyerarşinin ve buna bağlı bürokrasinin getirmiş olduğu yapılarda değer üretme için gerekli bilgi akışının sekteye uğraması ve bizi var oluş hedeflerimizden uzaklaşmaya götürebilmektedir. Bu kapsamda çevik yönetim yaklaşımıyla oluşturulan birey ve etkileşim tabanlı takım kültürü ve ortak akıl etrafında birleşen yetkin takımlar ile değer üretme süreci hızlanabilecek ve paydaşlarımızın talep ve beklentilerini karşılamada daha hız ve esneklik sağlanabilecektir.

-Kapsamlı dokümantasyondan ziyade çalışan, sonuç veren ürün/hizmet/süreç:

Çevik yaklaşım, geleneksel proje yaklaşım ve iş yapma biçimlerinde var olan uzun zaman ve enerji harcanarak oluşturulan dokümantasyon ve kurallar silsilesini takip etmekten ziyade, takım çalışanlarıyla doğrudan etkileşim ve sinerji sağlanarak uygulanabilir. Hizmetin hızlı bir şekilde amaca uygunluğunun kapsamının genişletilerek ve yeni özellikler eklenerek daha geniş kullanıcı kitlesi veya hizmete uygun hale getirilmesi hedeflenir.

-Müzakereden, mücadeleden ziyade paydaşla işbirliği:

Çevik yaklaşım metodolojisinde var olan paydaş ile işbirliği yaklaşımı; paydaşı bir taraf olmaktan ziyade ortak akıl ile değer üretme gayretinde olan müşterekliği öngörmektedir. Bu sayede, birbirini anlayan, güvenen, şeffaf bir belediye-vatandaş ilişkisi daha üretken, verimli süreç yönetimi ile amaca uygun hizmet üretimi gerçekleştirebilmektedir.

-Bir plana bağlı kalmaktan ziyade değişime karşılık vermek:

Geleneksel süreç yönetim yaklaşımlarında, başlangıçta gerçekleştirilen yoğun bir emek ve gayretle detaylı, uzun planlama süreci bulunmaktadır. Sürekli güncellenen ve değişen hayatımızı öngörecek ve kapsayacak nitelikte başarılı/tutarlı planlar yapmak da bir o kadar zor bir durumdur. Değişen şartlar doğrultusunda planın değişmesi gerekliliği oluştuğunda, zaman, maliyet ve motivasyon kaynaklarının yüksek derecede etkilenmesi söz konusu olacaktır. Çevik yaklaşımda, değişen şartlara uyum gösterecek bir organizasyon ve kültür ile sürekli gelişim ve gelecek odaklı bir felsefe benimsenmiştir. Kuruluşların var oluş amacı olarak vatandaşlardan elde edilen değer referanslı deneyimler, belediyeleri geleceğe taşıyacak ana lokomotiflerdir.

Çevik Takımlar

Liyakat temelli, alanında uzman, yetkin ve güçlendirilmiş (yetkilendirilmiş) Çevik Proje Takımları kurarak, doğrudan paydaşlardan gelen bilgi, öneri ve tekliflerle birlikte, bütçe ve kaynaklar dâhilinde en hızlı aksiyonu alacak çözüm önerilerini değerlendirerek uygulama kararlarının çıkmasını hedeflenmelidir.  Öncelikle, doğrudan paydaşlarla iletişim halinde olunan alanlarda Pilot Çevik Takımları kurmayı, öğrenen organizasyon yaklaşımı ile dönüşüm sürecinden öğrenilen tecrübe ve deneyimlerden faydalanarak ilerleyen süreçte yeni ve farklı birimlerde çevik takımlar oluşturma hedeflenmelidir. Bununla birlikte,  çevik yönetim yaklaşımı, diğer takımlar, birimler içerisinde de bireyler arasındaki iş süreçlerinin şeffaf, paylaşımcı, katılımcı, sinerji kültürü ile kurgulanması ve odak noktasının “paydaşlara sürekli değer üretme” olacağı bir vizyon ve anlayışın benimsenmesi sağlanmalıdır.

Çevik takımların amacına başarı ile ulaşabilmesi için takımdaki bireylerin beş değeri ustalıkla yaşatma becerisine bağlı olacağını şart koşar. Bu beceriler;  Taahhüt, Odak, Açıklık, Saygı ve Cesaret. Bu noktadan hareketle, Çevik Yönetimle alakalı farkındalığın oluşması için, “Çevik Yönetim Yaklaşımları” üzerine eğitimlerin en üst yönetici kadrodan, en alt sorumlu çalışana kadar alınması sağlanarak kurum kültürünün ve liderlerin dönüşüme hazırlanması hedeflenmelidir.

Toroslar’da Çevik Belediyecilik Anlayışımız

Çevik belediyecilik yaklaşımı, çalışanları kendi birim alanlarından ve odalarından çıkararak ve onları kendi kendilerinin yönettiği, vatandaş odaklı çok disiplinli takımlara koyarak yeni bir nesil belediyecilik anlayışı yaratmayı hedefliyor. Belediyecilikte inovasyon, tamamen çeviklikle ilgilidir. Çevikliğin geliştiği bir ortamda belediyeler hızlı inovasyonlar yaratabilirler.

Toroslar Belediyesi olarak “çevik belediyecilik” anlayışını benimsiyoruz. Gelişmeleri hızlıca algılayan ve hızlı çözümler üreten, toplumdaki tüm gruplarla sürekli iletişim halinde, ailenin her bireyinin her derdini sıkıntısını algılayan,anlayan ve çözen, çözemiyorsa çözecek olana götüren bir belediye olma yolunda çalışıyoruz.

Bu çalışmalarda çevik takımlarda görev alan, heyecanla çalışan, genç ve dinamik çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyor, sevgilerimi sunuyorum.

Atsız Afşın YILMAZ

Toroslar Belediye Başkanı

 

 

Author

Share